ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ព្រីមស៍។>ថ្នាំ Anticoccidiosis

លេខស៊េរី ឈ្មោះ​ផលិតផល ការបញ្ជាក់លម្អិត ផ្ញើសាកសួរ
THPX10 Moensin Sodium Premix បញ្ជាក់: 20% / 40%
THPX09 Clopidol Premix បញ្ជាក់: 25%
THPX08 Robenidine HCL Premix បញ្ជាក់: 6.6% / 10%
THPX07 Avilamycin Premix បញ្ជាក់: 10%
THPX06 Diclazuril Premix បញ្ជាក់: 0.5%
THPX05 Nicarbazin +Maduramycin Premix បញ្ជាក់: 8%+0.75%/ 16%+1.5%
THPX01 Nicarbazine Premix បញ្ជាក់: 8% / 25%
THPX02 Quinocetone Premix បញ្ជាក់: 5%/ 25%/ 50%