ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಸುದ್ದಿ

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ

ಟಿಯಾನ್ಹುವಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಯುರೋಪಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು

ಸಮಯ: 2015-11-17 ಹಿಟ್ಸ್: 55

Yesterday, a client from Europe came to our factory Tianhua Pharmaceutical to audit the API chlorzoxazone. This’s the first time that our company has received audits from European and American customers. The company attaches great importance to it. Our Chairman Mr Wang Feng, Vice Chairman Mr Li Jian, as well as export manager and quality manager all accompanied.

As we all know, the European and American markets have very strict requirements for medicines and its raw material. Through this audit, our company understands the gap between our current situation and the standards of developed countries in the world, and also clarifies the direction of future efforts. Our company will do our best to meet the pharmaceutical production and management standards of developed countries, so that our products can enter the global market.