എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>എപിഐ

ക്രമ സംഖ്യ. ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് CAS നമ്പർ അയയ്ക്കുക അന്വേഷണ
THAA01 സൾഫാമോനോമെത്തോക്സിൻ CAS നമ്പർ: 1220-83-3
THAA05 നിക്കാർബസിൻ CAS നമ്പർ: 330-95-0
THAA08 മെക്വിൻഡോക്സ് CAS നമ്പർ: 60875-16-3
THAA09 ക്വിനോസെറ്റോൺ CAS നമ്പർ: 81810-66-4