എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>പ്രീമിക്സ്>ആൻറിബയോട്ടിക്

ക്രമ സംഖ്യ. ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് വിവരണം അയയ്ക്കുക അന്വേഷണ
THPX03 Tilmicosin Premix വിവരണം: 20%
THPX04 Cyromazine Premix വിവരണം: 1%