എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>എപിഐ>മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള API

ക്രമ സംഖ്യ. ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് CAS നമ്പർ അയയ്ക്കുക അന്വേഷണ
THHA01 ബെഥനച്ചോൾ ക്ലോറൈഡ് CAS നമ്പർ: 590-63-6
THHA03 യുറോട്രോപിൻ CAS നമ്പർ: 100-97-0
THHA04 ക്ലോർസോക്സാസോൺ CAS നമ്പർ: 95-25-0
THHA05 പ്രൊബെനെചിദ് CAS നമ്പർ: 57-66-9
THHA06 ടിയോപ്രോണിൻ CAS നമ്പർ: 1953-02-2
THHA07 സിൽവർ സൾഫേഡിയാസൈൻ CAS നമ്പർ: 22199-08-2
THHA08 സിങ്ക് സൾഫേഡിയാസൈൻ CAS നമ്പർ: 66219-86-1