සියලු ප්රවර්ග

නිෂ්පාදන

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>API>මානව භාවිතය සඳහා API

අනුක්රමික අංකය. නිෂ්පාදන නාමය CAS අංක යවන්න පරීක්ෂණ
THHA03 යූරෝට්රොපින් CAS අංකය: 100-97-0
THHA04 ක්ලෝරොක්සසෝන් CAS අංකය: 95-25-0
THHA05 Probenecid CAS අංකය: 57-66-9
THHA06 ටියොප්‍රොනින් CAS අංකය: 1953-02-2
THHA07 රිදී සල්ෆැඩියාසීන් CAS අංකය: 22199-08-2